Nyheder

Stutteri Alana et Drumhorse Giant

Avl af DrumHorse, Shire samt Irish Cob

Nyheder

Januar 2017

Så er vi kommet til endnu et nyt år og inden længe er foråret på vej igen. Der er sket meget i det forgangne år. Vi har fået solgt nogle af vores dejlige Drum Horses til skønne hjem og har hjulpet en del nye avlere godt i gang med Drum Horse avlen. vi glæder os meget til at se deres avl i fremtiden. Vores sidst ankomne Drum Horse hoppe Alana's Dunja et Drumhorse Giant er helt fantastisk og hun nyder sin legekammerat Alana´s Arven et Drumhorse Giant. De 2 piger bliver skønne at følge og vi glæder os så meget til at arbejde videre med dem og se dem vokse op.

 

Marts 2016

 

Foråret er godt på vej og solen er begyndt at komme frem, det er en dejlig tid vi går i møde.

Vores længe ventede Drum F1 føl Alana´s Arven et Drumhorse Giant er kommet til verden. Hun blev født den 8. marts 2016.

Hun er perfekt og er så skøn, hende kan vi kun være stolte af.

Vi har over vinteren fået solgt en del af vores dejlige heste, som nu har fået nogle dejlige hjem rundt omkring i verden, det er fantastisk at følge dem i deres nye hjem.

Oktober 2015

Sommeren er gået på hæld og vi går nu efteråret stille og roligt i møde. Det varer ikke længe før føllene skal fravænnes og ud og stå på egne ben. Vi er meget stolte og glade for dette års Drum F1 føl, de er alle sammen helt fantastiske og har et helt specielt og dejligt temperament. De bliver skønne at følge i deres opvækst alle sammen.

 

Juni 2015

Endnu en smuk Drum F1 dreng er komme til verden Alana´s Ares et Drumhorse Giant. Han er helt fantastisk og meget smuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maj 2015

Endelig efter lang ventetid kom 2 af vores dejlige Drum F1 føl til verden. Den 7. maj 2015 blev den smukkeste hoppe født og den 13. maj 2015 var vi heldige at få et fantastisk hingsteføl på stutteriet. Det er 2 meget smukke Drum føl og vi glæder os meget til at se dem vokse op.

 

Drum F1 Mare born 07.05.15

 

Drum F1 Stallion born 13.05.15

 

April 2015

Så er foråret godt på vej og hestene stille og roligt på vej på græs. det er en skøn tid vi går i møde og ikke mindst, fordi alle vores dejlige Drum føl er ved at melde deres ankomst. Det bliver fantastisk at se dette års føl på stutteriet. Der vil løbende komme opdateringer og billeder så snart føllene er ankommet.

 

Den 30. april 2015 blev det smukkeste Islænder hingsteføl født på Stutteriet, nemlig

 

Alfur frá Stutteri Alana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juni 2014

Så blev vores andet Drum F1 føl født på Stutteri Alana. Det er et dejligt hingsteføl. Vi er meget stolte af ham og glæder os til at se ham vokse op til en stor hingst.

Vi er stolte af at kunne præsentere endnu en dejlig Drum F1 på Stutteriet.

Maj 2014

Endnu et føl er født hos Stutteri Alana den 25.05.14. Det yndigste Irish Cob hoppeføl, som er efter Charly og Alana's Brigh

Så blev vores første Drum F1 føl født den 20.05.14. En fantastisk hingst efter Cowerslane Prince William og Amelia Sioc av Totentiker. Han er den først fødte Drum i Danmark avlet under IDHA Vi er meget glade for ham og glæder os til han vokser op og bliver en stor avlshingst. Vi er stolte af, at kunne præsentere

 

Alana’s Wise Wizard et Drumhorse Giant.

 

Februar 2014

Foråret er godt på vej og nu er der ikke længe til vores første Drum F1 føl ankommer hos Drum Horse Giant. Vi kan næsten ikke vente med at se de skønne afkom, de kan kun blive fantastiske med de smukke forældre de har.

Vores dejlige Drum Horse F1 Macy vokser godt og har et fantastisk sind. Det er så spændende at følge hendes udvikling fremover. Vi glæder os meget til at vise dem alle frem.

 

 

2013

Vi glæder os meget til at vise vores første føl her i 2014.

 

Vi vil gøre opmærksom på, at en Drum Horse er en kombination af en af følgende racer: Shire, Clydesdale, og Gypsy Horse, hvor ingen enkelt race anført ovenfor overstiger 87% (7/8) af det samlede mængde og procentdelen af Gypsy Horse blodet ikke falder under 12,5% (1/8). En Gypsy Cob må kun anvendes en gang i denne avl. Dette er den korrekte måde at avle Drum Horses på, om man så avler under den ene eller den anden forening er uvedkommende, bare man følger ovenstående ”opskrift”.

 

Vi vil pointere, at vi avler under International Drum Horse Association, http://drumhorseassociation.com/ (IDHA), som er en forening der har fuld fokus og opmærksomhed på, at skabe og fremme den internationale Drum Horse i en ægte race for fremtiden.

 

Vi glæder os til vores dejlige Drum føl snart bliver født og glæder os til at flere kommer i gang med denne avl i Danmark.

 

Du er meget velkommen til at kontakte os ved evt. spørgsmål omkring Drum Horse avlen. Vi vil meget gerne hjælpe og vejlede dig.

January 2017

So we come to yet another new year and and spring is on the way. A lot has happened in the past year. We have been able to sell some of our beautiful Drum Horses for lovely home and has helped a lot of new breeders to get started with Drum Horse breeding. We look forward to seeing their breeding in the future. Our newest Drum Horse mare Alana's Dunja et Drumhorse Giant is absolutely fantastic and she enjoyed her playmate Alana's Arven et Drumhorse Giant. The two girls are wonderful to follow and we look forward to work with them and see them grow up.

 

March 2016

 

Spring is coming and the sun is starting to come out, it's a nice time.

Our long awaited Drum F1 foals Alana´s Arven et Drumhorse Giant are born. She was born March 8. 2016.

She is perfect and she is so beautiful, we can only be proud of her.

We have over the winter sold a part of our wonderful horses, which now has some lovely homes around the world, it is amazing to follow them in their new home.

News

October 2015

The summer is turning into fall and now we the autumn will come. It is not long before the foals to be weaned and out and stand on their own feet. We are very proud and happy for this year's Drum F1 foals, they are all fantastic and has a very special and lovely temperament. They are beautiful an it will be so good to follow in their upbringing all of them.

 

June 2015

Another beautiful Drum F1 boy has come into the world Alana's Ares et Drumhorse Giant. He is absolutely fantastic and very beautiful

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

May 2015

Finally after long wait came two of our lovely Drum F1 foal to the world. On May 7, 2015 was the most beautiful mare born and May 13, 2015, we were fortunate to get a great stallion at the stud. It has two very beautiful Drum foals and we look forward to seeing them grow up.

 

Drum F 1 Mare born 07.05.15

 

Drum F1 Stallion born 13.05.15

 

April 2015

So spring is well under way and the horses quietly on to the grass. it is a wonderful time we go into and not least, because all our lovely Drum foal is about to announce their arrival. It will be great to see this year's foals at stud. We will continuously get updates and pictures as soon as the foals have arrived.

 

30 April 2015 was the most beautiful Icelander stallion foal born at the stud, namely

 

Alfur frá Stutteri Alana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

June 2014

So was our second Drum F1 foals born on stud Alana. It's a nice colt. We are very proud of him and look forward to seeing him grow into a great stallion.

We are proud to present yet another lovely Drum F1 at stud.

 

 

May 2014

Once a foal is born at Stud Alana on 25.05.14. The loveliest Irish Cob filly who is by Charly and Alana's Brigh.

 

Our first Drum F1 foal were born the 20.05.14. A stunning colt by Cowerslane Prince William and Amelia Sioc av Totentiker. He's the first born Drum in Denmark breed under IDHA.

We are very happy for him and look forward to he grows up to be a great stallion. We are proud to present

 

Alana's Wise Wizard a Drumhorse Giant.

 

 

February 2014

Spring is well under way and now there is not time for our first Drum F1 foal arrives at Drum Horse Giant. We can hardly wait to see the beautiful offspring, they can only be fantastic with the beautiful parents they have.

Our lovely Drum Horse F1 Macy grows well and has a great mind. It is so exciting to watch her development in the future. We are very pleased to show them all up.

 

 

 

 

2013

We are very pleased to show our first foal here in 2014.

 

We want to point out that a Drum Horse is a combination of the following breeds: Shire , Clydesdale , and Gypsy Horse, where no single breed listed above exceeds 87% ( 7/8) of the total amount and percentage of Gypsy Horse blood does not fall below 12.5% ( 1/8) . A Gypsy Cob may be used only once in this breeding. This is the correct way to breed Drum Horses and one might breed in one or the other association is irrelevant as long as you follow the above "recipe" .

 

We would point out that we breed in International Drum Horse Association , http://drumhorseassociation.com/ ( IDHA ), which is an association that has full focus and attention on creating and enhancing international Drum Horse in a real race future.

 

We looking forward to our lovely Drum foals are born soon and look forward to more people get started with this breeding in Denmark .

 

You are very welcome to contact us at any questions about Drum Horse breeding. We'd love to help and guide you.

Stutteri Alana 2017 © Copyright på alle tekster og billeder